Thông báo mời họp DHDCD
Thông báo mời họp DHDCD
admin 12/07/2015 bình luận
    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Địa chỉ 1: Khu 6 thị trấn Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ

Địa chỉ 2: Km5, đường Võ Văn Kiệt, TT Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Tel: +(84) 02103.885.604                  Fax: +(84) 02103.885.605

Tel: +(84). 043.884.0392                   Fax: +(84).043.886.5188

Website: www.saigondongxuan.com.vn

Emai: saigondongxuan@gmail.com

   Số:…./2016/TB-HĐQT                                                    Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

 

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA, RƯỢU SÀI GÒN – ĐỒNG XUÂN

Kính gửi:       Quý cổ đông………………………………………….MSCĐ………

Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân trân trọng kính mời Quý cổ đông về dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty.

1/ Thời gian: Khai mạc lúc 10 giờ 00, Thứ năm, ngày 28/04/2016.

2/ Địa điểm : Hội trường tầng 3, Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn- Đồng Xuân. Địa chỉ: Km5, đường Võ Văn Kiệt (đường Bắc Thăng Long – Nội Bài cũ), thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

3/ Chương trình nghị sự của Đại hội:

 • Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và kế  hoạch SXKD của Công ty năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch  hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2016.
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
 • Tờ trình quyết toán chi phí tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến chi phí tiền thù lao của HĐQT và BKS năm 2016.
 • Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 • Tờ trình về việc chọn Công ty kiểm toán năm 2016.
 • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông theo điều lệ (nếu có).

4/ Thành phần tham dự :

 • Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân có tên  trong “Danh sách cổ đông có quyền tham dự và  biểu  quyết tại  ĐHCĐTN năm 2016” chốt ngày 18/04/2016.
 • Cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.
 • Cổ đông tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo Giấy mời tham dự họp và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp cổ đông được ủy quyền tham dự Đại hội, xin vui lòng mang theo bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty), và Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

5/ Góp ý về chương trình nghị sự của Đại hội:

Quý cổ đông có ý kiến đóng góp về chương trình nghị sự của Đại hội, xin vui lòng gửi ý kiến của Quý vị bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày thứ ba 26/04/2016.

6/ Đăng ký tham dự Đại hội :

Để việc chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo, đề nghị Quí cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 26/04/2015 bằng Phiếu đăng ký tham dự/ Giấy ủy quyền tham dự hoặc bằng điện thoại số: 043.884.0392 với bà Lê Thị Lan Anh hoặc qua số fax: 043.886.5188

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Nơi nhận:

– Thành viên HĐQT, BKS.

– Cổ đông theo danh sách chốt 18/04/2016.

– Lưu thư ký HĐQT.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

NGUYỄN HỒNG TIẾN

 • Chia sẻ:
BÌNH LUẬN
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980