Thông báo mời họp DHDCD

Thông báo mời họp DHDCD

    TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU-...

Chi tiết

Giấy đề nghị trả tiền cổ tức đợt II năm...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/De%20nghi%20linh%20co%20tuc%20bang%20tien%20mat.pdf

Chi tiết

Giấy đề nghị thay đổi thông tin cổ đông

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/De%20nghi%20thay%20doi%20thong%20tin%20co%20dong%20-%20Co%20xac%20nhan%20cua%20TCPH.pdf

Chi tiết

Giấy cập nhật thông tin cổ đông

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/Giay%20de%20nghi%20CK%20dot%202%20nam%202015.pdf

Chi tiết

Giấy đề nghị nhận cổ tức đợt II năm 2015...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/Giay%20de%20nghi%20CK%20dot%202%20nam%202015.pdf

Chi tiết

Giấy ủy quyền nhận cổ tức 2015

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/Giay%20uy%20quyen%20nhan%20co%20tuc.pdf

Chi tiết

Biên bản họp và Nghị quyết của DHDCD SG DX

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/files/Bien-ban-hop-va-nghi-quyet-cua-DHDCDSGDX-4-2016.pdf

Chi tiết

Thông báo cho thuê mặt bằng nhà máy Cồn rượu...

http://saigondongxuan.com.vn/images/file/Thong%20bao%20cho%20thue%20mat%20bang%20SGDX.pdf

Chi tiết

Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty CP Bia...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/Bao-cao-tai-chinh-2014.pdf

Chi tiết

Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/Thong-bao-moi-tham-du-hop-co-dong-2015.pdf

Chi tiết

Thông báo nhận cổ tức 2014 – Đợt 1

http://saigondongxuan.com.vn/Images/file/Thong%20bao%20nhan%20co%20tuc%202014%20dot%201.pdf

Chi tiết

Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

http://saigondongxuan.com.vn//Images/file/Giay%20de%20nghi%20thanh%20toan%20bang%20chuyen%20khoan.pdf

Chi tiết
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980