CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
admin 29/03/2024 bình luận

Công ty Cổ Phần Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân công bố thông tin về:

 • Biên bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.
 • Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024
 • Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về kết quả Hoạt động năm 2023 và Định Hướng năm 2024
 • Tờ trình đơn vị Kiểm Toán năm 2024
 • Tờ trình Phân Phối Lợi Nhuận năm 2023
 • Tờ trình Kế Hoạch Phân Phối Lợi Nhuận năm 2023
 • Tờ trình quyết toán Tiền lương, Thù lao, Tiền thường năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023
 • Kế Hoạch iền lương, Thù lao, Tiền thường năm 2023 của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024
 • Tờ trình Ký hợp đồng với Người/Tổ chức liên quan thuộc Thẩm Quyền Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua
 • Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2023 và Kế Hoạch Hoạt động năm 2024

Mọi chi tiết công bố thông tin tại file đính kèm

BSD_CBTT BBH, Nghị Quyết, các báo cáo & tờ trình đã được thông qua tại ĐHĐCĐ TN năm 2024

 • Chia sẻ:
BÌNH LUẬN
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980