Báo cáo tài chính năm 2014 Công ty CP Bia Rượu Sài Gòn Đồng Xuân

Thông báo mời tham dự họp Đại hội đồng cổ...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/Thong-bao-moi-tham-du-hop-co-dong-2015.pdf

Chi tiết

Thông báo nhận cổ tức 2014 – Đợt 1

http://saigondongxuan.com.vn/Images/file/Thong%20bao%20nhan%20co%20tuc%202014%20dot%201.pdf

Chi tiết

Giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản

http://saigondongxuan.com.vn//Images/file/Giay%20de%20nghi%20thanh%20toan%20bang%20chuyen%20khoan.pdf

Chi tiết

Giấy đề nghị trả tiền cổ tức đợt 1 năm...

http://saigondongxuan.com.vn/public/upload/De-nghi-linh-co-tuc-bang-tien-mat.pdf

Chi tiết

Giấy ủy quyền nhận cổ tức

http://saigondongxuan.com.vn//Images/file/Giay%20uy%20quyen%20nhan%20co%20tuc.pdf

Chi tiết
Hotline

Hotline bán hàng:

(+84) 965 177 980